Naše články

Jak dál se třídou po adaptačním kurzu?

Co mohou třídní učitelé dělat, aby se vztahy mezi žáky ve třídě rozvíjely dobrým směrem i v budoucnu? Přinášíme několik praktických rad, co se třídou po návratu z adaptačního kurzu do školy.

Je začátek školního roku, a právě jsme se vrátili z adaptačního kurzu. Po dobrém začátku v příjemné atmosféře se teď ptáme, co bude, až u žáků opadne počáteční naladění, že máme skvělou třídu? Co máme jako třídní učitelé dělat, abychom vztahy mezi žáky ve třídě rozvíjeli dobrým směrem i v budoucnu? Zaměříme se na několik praktických rad, co se třídou po návratu do školy.

Měli bychom si určit cíl, např. využít dobrý start a navázat na něj dalším stmelováním kolektivu třídy, snažit se udržet zájem žáků o spolupráci a rozvíjet jejich vzájemné vztahy. Doporučujeme také žákům sdělit, jakou vizi vzájemného vycházení jako třídní učitel stanovuji a jak se k ní budeme společně přibližovat.

Pokud jsme to neudělali již na kurzu, co nejdříve domluvíme pravidla vzájemného vycházení všech žáků ve třídě. Neopakujeme povinnosti ze školního řádu, ale snažíme se sepsat potřebná respektující pravidla pro naši konkrétní třídu. Žáci by je měli formulovat společně s třídním učitelem na základě vlastních návrhů a vybrat z nich taková, na jejichž dodržování se všichni shodnou. Méně znamená více, a proto by těchto základních pravidel mělo být jen několik.Samostatným prostorem pro budování vztahů ve škole jsou třídnické hodiny. Co v nich můžeme dělat? Pokud jsme ochotni dát jejich obsah z ruky a poskytneme-li žákům prostor pro iniciativu, budeme ve výsledku možná mile překvapeni. Vytvoříme společně se žáky plán třídnických hodin s činnostmi podle jejich přání, domluvíme odpovědné organizátory a sami se budeme držet na dosah, nebo přijmeme pro nás přijatelnou roli. Pokud si žáci sami nenaplánují činnost, můžeme vytvářet vlastní nabídky. Můžeme např. přinášet rozvojové aktivity z osobnostní a sociální výchovy, které budou zaměřené na podporu sociálních dovedností. Třídnické hodiny samozřejmě slouží také k reflektování a hodnocení dodržování domluvených pravidel a k řešení aktuálních situací ze života třídy.

Jakékoliv mimoškolní aktivity se třídou, pokud jsou dobře vedené, mají významný pozitivní dopad na vnímání třídy jako kolektivu i na prožívání a rozvíjení vzájemných vztahů. Žáky přirozeně motivují ke spolupráci společné projekty třídy, do kterých se mohou všichni zapojit. Můžeme je zaměřit na charitativní činnost, školní akce, významné dny apod. a na vytváření dokumentů ze života třídy jako jsou třídní stránky nebo prezentace na sociálních sítích, různé fotogalerie, časopisy a nástěnky. 

I při vyučování můžeme vytvářet příležitosti ke vzniku a podpoře týmové spolupráce mezi žáky. Doporučujeme využívat metod a přístupů osobnostní a sociální výchovy, kooperativního učení, vytváření různých studijních skupin, a také iniciovat u žáků vzájemnou pomoc při učení.Navrhovaná časová osa:

Září – adaptační kurz, pravidla vzájemného vycházení žáků

Říjen – plán třídnických hodin na 1.pololetí, které si zorganizují žáci sami

Listopad – podpora učení

Prosinec – vánoční projekty

Leden – hodnocení pololetí samostatných třídnických hodin

Únor – plán třídnických hodin na 2.pololetí, které si zorganizují žáci sami

Březen – společná třídní aktivita/charita, sport aj.

Duben – projektové učení na odborné exkurzi, prezentace výsledků a reflexe spolupráce týmů

Květen – společná mimoškolní aktivita/divadlo, akademie, účast na celoškolním projektu

Červen – školní výlet nebo navazující stmelovací kurz, hodnocení akcí samotnými žáky za celý školní rok

Na konci školního roku vzniká prostor pro společný zážitek například na školním výletě, či návazném kurzu s Odysseou. Poslední třídnická hodina může být věnována reflexi celého školního roku. Co se ve třídě povedlo?

Ivana Šircová